دسته‌بندی‌ها

آخرین نمایشگاه‌ها

به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید)، این شرکت همانند...
دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در روز...
نوروز ترنمی از عشق و زیبایی، تجلی‌گر حال و احوالی نو و...
به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید)، اولین پروژه...

نمایشگاه‌ها

حضور ایرید در یازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید)، این شرکت همانند ادوار گذشته در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و خدمات وابسته...