اجزای سوزن

سوزن از مجموعه قطعات فورج شده، ریخته گری شده، ماشینکاری شده، جوشکاری شده و … تشکیل شده است. هر سوزن بطور متوسط از حدود 150 نوع قطعه با شماره فنی و تعداد حدود 5 هزار عدد قطعه تشکیل شده است.
اجزای مختلف سوزن

انواع پیچ ومهره

انواع پیچ ومهره

مشاهده محصول

صفحات سرسره (Slide Chair)

صفحات سرسره (Slide Chair)

مشاهده محصول

تراورس (bearers/sleepers)

تراورس (bearers/sleepers)

مشاهده محصول

ریل هادی/گارد ریل (check rail)

ریل هادی/گارد ریل (check rail)

مشاهده محصول

ریل پهلویی (stock rail)

ریل پهلویی (stock rail)

مشاهده محصول

ریل زبانه/ تیغه (switch rail/toungue)

ریل زبانه/ تیغه (switch rail/toungue)

مشاهده محصول

تکه‌مرکزی (frog/crossing)

تکه‌مرکزی (frog/crossing)

مشاهده محصول