ویدیوها

کلیپ تبریک روز کارگر

گزارش خبری - تولید قطعه راهبردی لرزه‌گیر سوزن ریل

غرفه ایرید - دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

درباره ایرید - قسمت سیزدهم - واحد ساخت

درباره ایرید - قسمت دوازدهم - واحد کنترل کیفیت

درباره ایرید - قسمت یازدهم - واحد تولید

درباره ایرید - قسمت دهم - واحد طراحی

درباره ایرید - قسمت نهم - واحد فروش

درباره ایرید - گزارش خبری - شبکه خبر

درباره ایرید - معرفی برخی از محصولات

درباره ایرید - قسمت هشتم - واحد کنترل کیفیت

درباره ایرید - قسمت هفتم

درباره ایرید - قسمت ششم - واحد طرح و برنامه

درباره ایرید - قسمت پنجم

درباره ایرید - قسمت چهارم - واحد تولید

درباره ایرید - قسمت سوم - واحد مهندسی و توسعه

درباره ایرید - قسمت دوم - معرفی معاونت ها

درباره ایرید - قسمت اول

گزارش خبری - شبکه یک - خودکفایی در تولید سوزن