محصولات

تکه مرکزی ایرید شماره چهار

تمامی قطعات تکه مرکزی به دقت تميز كاري شده و عاري از تركها كه ممكن است اثر زيان آوري روي كيفيت و استحكام اين قطعات داشته باشد می باشند.

داراي سوراخ تميز و صاف می باشند و هر گونه پليسه و اضافات فلزي بدقت حذف شده اند.

× مشاوره آنلاین