سوزن

مجموعه دستگاهی که باعث هدایت قطار از مسیر مستقیم به مسیر انشعابی می شود.

اجزای سوزن

سوزن از مجموعه قطعات فورج شده، ریخته گری شده، ماشینکاری شده، جوشکاری شده و... تشکیل شده است.

سیستم‌های اتصال

سیستم اتصال در سوزن متشکل از پیچ تراورس، انواع واشرهای فنری، پابندهای فنری و ... می باشد.