” فراخوان مناقصه عمومی خرید تراورس بتنی سوزن “

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(سهامی خاص) درنظردارد مناقصه عمومی تامین تراورس بتنی سوزنهای خود با مشخصات ذیل را به تامین کننده واجد صلاحیت واگذار نماید:

آگهی فراخوان مناقصه تراورس بتنی 99 1 -

-

از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس :

 تبریز ، منطقه صنعتی قراملک، روبروی شرکت پمپیران، شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، واحد تدارکات تلفن ۳۲۹۰۰۷۰۰-۰۴۱

و یا به آدرس :

تهران ، خیابان وصال شیرازی ، تقاطع ایتالیا ، ساختمان صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا ، طبقه اول ، دفتر شرکت ایرید ۸۸۹۹۵۱۷۶-۰۲۱ مراجعه نمایند.

 (اسناد مناقصه از طریق لینک دانلود، قابل دریافت می باشد.)

به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت و ساعت مقرر در فراخوان ، واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.)

× مشاوره آنلاین