تکه مرکزی : تولید و نصب

تکه مرکزی : تولید و نصب

تکه مرکزی سوزن یکی از قطعات بسیار مهم سوزن بوده که در انتهای سوزن نصب می گردد . با توجه به اینکه این قطعه نقش هدایت ناوگان در مسیر انشعابی را بازی می کند بنام قلب سوزن نام برده می شود .
هدف از این طرح، تولید تکه مرکزی – چندتکه – سوزن های مورد نیاز صنایع ریلی در داخل کشور می- باشد. در ادامه تصویر تکه مرکزی مذکور که جهت تعویض مسیر قطارها مورد استفاده قرار می گیرد، نشان داده شده است. وزن این قطعه در حدود ۲/۱ تن بوده و به روش ماشینکاری-خم کاری و مونتاژ تولید میگردد.

× مشاوره آنلاین