تکه مرکزی چیست و موارد استفاده از آن در کجاست؟

تکه مرکزی چیست و موارد استفاده از آن در کجاست؟

یکی از مهمترین و حساس ترین قسمتهای مربوط به خطوط ریلی دستگاه سوزن می باشد که از اجزاء مختلفی از قبیل زبانه، تکه مرکزی، قسمت قفل کننده و غیره تشکیل یافته است. عمده ترین و اصلی ترین نقش را در این دستگاه را تکه مرکزی ایفا می کند. دستگاه سوزن و به خصوص تکه مرکزی بایستی مسیر حرکت قطار یا مترو را بدون کوچکترین خطا تغییر دهد. این قسمت از خطوط ریل باید در مقابل ضربات مکانیکی و سایش شدید چرخ های قطار مقاوم باشد، چرا که بروز هر گونه تخریب یا تغییر در ابعاد باعث ایجاد فاجعه خواهد شد.

× مشاوره آنلاین