پیمانکاران طرف قرارداد برای تأمین مواد

ردیف پیمانکاران
۱
ابتکارصنعت
۲
آبکاری فرشاد
۳
آبکاری نوین صنعت
۴
آذر فلز تبریز
۵
آریا فن آذر
۷
آرین گداز دلیجان
۸
آلیاژکار
۹
آهن فروشی خلیلی
۱۰
آهنگری تراکتورسازی
۱۱
آهنگری فن آوران
۱۲
پدیده صنعت جوش
۱۳
پولادپیچکار
۱۴
پولادین
۱۵
پولدکار
۱۶
پیچ همگام
۱۷
پیچ و مهره سازان صنعتی
۱۸
پیکو
۱۹
تدبیران ذوب سهند
۲۰
تدبیران صنعت آذرآبادگان
۲۱
تراش فلزات کاتب
۲۲
تهران فورج
۲۳
توسعه صنعت آراز
۲۴
جاده آهنین
۲۵
جهاد تعاون
۲۶
جهان فولاد
۲۷
حمیدصنعت فرد
۲۸
حیک آذر
۲۹
خدایی
۳۰
خطوابنیه فنی راه آهن
۳۱
داناروش اندیشه
۳۲
راش بینه گرگان
۳۳
رفاه پرداز
۳۴
ریخته گری ماشین سازی
۳۵
ریل صنعت کاران
۳۶
ریلدار
۳۷
سکو
۳۸
سهند اتحاد
۳۹
سهند پولاد
۴۰
ریخته گری تراکتورسازی
۴۱
صنایع چوبی الوندی