توافق برای تامین  سوزنهای مورد نیاز خط 2 متروی تبریز

مدیر عامل محترم سازمان قطار شهری کلان شهر تبریز به همراه هیئت محترم همراه، از کارخانه شرکت ایرید بازدید نمودند.