ساختمان مرکزی صنایع ریلی ایران

صرفه‌جویی ۹ میلیون یورویی با تولید سوزن‌های ریلی

بر اساس برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده در سال‌جاری با تحویل سوزن‌های ریلی تولید داخل مبلغ ۳/ ۷میلیون یورو …