پایان پروژه ساخت 95 دستگاه سوزن راه آهن همدان – سنندج

پروژه ساخت 95 دستگاه سوزن راه آهن محور همدان – سنندج با همت پرسنل تلاشگر و پویای شرکت ایرید به پایان رسید.